ایران - یوریکا

موسسه ایرانی مطالعات اروپا و امریکا

گزارش تحلیلی > ایالات متحده آمریکا > مهار و بازداشتن ایران پس ازتوافق هسته ای:مرکزمطالعات بین الملل و راهبردی (CSIS) مارس 2017 مصادف با فروردین ماه 96

مهار و بازداشتن ایران پس ازتوافق هسته ای:مرکزمطالعات بین الملل و راهبردی (CSIS) مارس 2017 مصادف با فروردین ماه 96

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۳/۳ تعداد بازدید: 582

نگارنده: مشتاقی نیا

چکیده :

مهار و بازداشتن ایران پس ازتوافق هسته‌ای

 اندیشکده های بزرگ امریکایی را میتوان یکی از ارکان و پایه های اساسی توان مدیریتی و رهبری جهانی امریکا محسوب نمود. این موسسات با تدوین طرح های راهبردی و سیاست گزاری کلان و نیز تهیه نقشه راه[1] ،نقش و حضور چشمگیری درتصمیم سازی[2] های حوزه دفاعی ، امنیتی و سیاست خارجی ایفا می نمایند. باید توجه داشت این گزارشات در واقع ترجیحات و رویکردهای سیاست خارجی امریکا را تاحدود زیادی روشن می نماید اما طبعا حوزه تصمیمات عملیاتی و تاکتیکی مشتمل بر طرح های چندگانه موازی است و اصطلاحا در بردارنده طرح های[3] الف، ب و ج ... خواهد بود که براساس ترجیحات و الویت های تبیین شده حسب شرایط تصمیم گیری خواهد شد. موسسه هایی نظیر رند و "مطالعات بین الملل راهبردی"[4] نه تنها از برجسته ترین تصمیم سازان فراحزبی حوزه نظامی ، امنیتی و سیاست سازی در امریکا محسوب می گردند بلکه در حوزه سیاست گزاری[5] نیز دخیل هستند بطوریکه همواره طرح های آنها در تعیین راهبرد و نقشه راه وزارت دفاع ، دستگاه های امنیتی و دستگاه دیپلماسی امریکا، نقش تعیین کننده ای ایفا می نمایند.

گزارش منتشر شده موسسه مطالعات بین الملل و راهبردی با موضوع بازدارندگی ایران در پسابرجام ، بالغ بر 126 صفحه در فروردین ماه سالجاری منتشر  شده است که ذیلا چکیده و خلاصه اجرایی آن مشتمل بر ارزیابی سیاست ها و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران و امریکا و ارائه پیشنهادها و راهکارهایی خطاب به آقای ترامپ وکنگره امریکا تهیه و تدوین شده است. این سیاست نامه[6] شامل 9 فصل می باشد که هر فصل به فراخور محتوا با مشارکت دهها متخصص و پژوهشگر و هریک تحت مدیریت یک مدیرپروژه طی صدها ساعت نشست تدوین شده است.

گزارش یاد شده مبتنی بر برآورد آینده نگر در بازه زمانی دهسال آینده منطقه و نظام جهانی ورفتار بازیگران وباهدف تقویت رهبری جهانی امریکا  تهیه شده و هدف غایی آن ارائه بسته ای جامع از راهبردها وسیاست ها و راهکارهایی جهت مهار و بازداشتن ایران و تضعیف و یا نابودی و ناکارآمد نمودن کارت های قدرت ونفوذ منطقه ای ایران و جلوگیری از استفاده ایران از نقاط ضعف و فرصت ها استوار است. در واقع این گزارش تلویحا و دربرخی موارد صراحتا اذعان دارد که به رغم تلاش ها و موفقیت های بخشی یا نسبی امریکا برای مهار قدرت و نفوذ منطقه ای ایران اما نفوذ منطقه ای ایران و اهرم های قدرت ایران در منطقه افزایش یافته است.

بنظر می رسد با توجه به واقعیت های مندرج در گزارش ضرورت دارد مهندسی معکوس وسیاست گزاری و راهبرد نگاری جمهوری اسلامی با جدیت ، انسجام ، کارآمدی و اثربخشی بیشتری مورد عنایت قرار گیرد

این گزارش با توجه به شرایط جدید پسابرجام و موقعیت هئیت حاکمه جدید امریکا سه رویکرد را جهت بازدارندگی ایران توصیه می نماید:

1-  ائتلاف سازی مجدد  و همکاری با متحدین و شرکای منطقه ای امریکا علیه ایران. مساله ایران موضوع پیچیده ای است و بازداشتن نفوذ ایران برای ایالات متحده ضرورتی است که بدون "ائتلاف سازی" مجدد و هدایت و رهبری نقش متحدین و شرکای منطقه ای امریکا امکان پذیر نمی باشد.

2- سرمایه گذاری و برنامه ریزی وسیع برافزایش جنگ نرم در دو بعد ایجابی وسلبی. در بعد ایجابی هدف از جنگ نرم امریکا، مشروعیت بخشی به مداخلات و حضور نظامی امریکا و متحدین آن در منطقه است ودر بعد سلبی مقصد امریکا ، دشمن انگاری ویا تهدید انگاری ایران و سلب مشروعیت و مقبولیت از ایران در دو حوزه داخلی و منطقه ای است . تاکید بر جنگ نرم در دو سطح افکار عمومی "داخل ایران" و نیز "منطقه" ایران را با بحران مشروعیت و مقبولیت در درون و سطح منطقه مواجه خواهد نمود.تشریح چهره ای تهدید انگارانه و دشمن انگارانه  از رفتار ایران در منطقه مبتنی بر استمرار بخشیدن  به "جنگ شیعه و سنی"  و سعودی- ایران ونیز تاکید بر شرور ،مخرب ، ناامن کننده وغیرسازنده و توسعه طلبانه بودن مداخلات ایران در منطقه وتقویت ایران هراسی و نیز اقناع افکار عمومی داخلی مردم ایران و منطقه و انحراف آنها از منشا اصلی ناامنی درمنطقه یعنی امریکا و شرکای منطقه ای آن است.  ترویج این تفکر و ایده در افکار عمومی داخل ایران که رفتار مداخله جویانه ایران بسیار پرهزینه برای مردم و اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم ایران است و درآمدهای ناشی از رفع تحریم های اقتصادی ایران صرف ماجراجویی های بی نتیجه و مضر وغیرسازنده ایران در سوریه عراق و یمن می گردد و نیز باعث اعمال تحریم های جدید و بازگشت به دوران گذشته و فشارهای معیشتی و اقتصادی علیه مردم می شود.

3- اتخاذ مسیر دو جانبه فشار و تعامل  در قبال ایران : اکتفا به اتخاذ مسیر یکجانبه "فشار" علیه ایران، کارآمد نخواهد بود {وبه تقویت گفتمان مقاومت ، افزایش مشروعیت و مقبولیت منطقه ای ایران از یک سو و توجه به  عدم مشروعیت و جدیت امریکا در مبارزه با تروریسم  و ائتلاف منطقه ای امریکا منتهی خواهد شد ونیز احتمالا به انسجام درونی ایران کمک  خواهد کرد}علاوه بر این وقتی قدرتی{منطقه ای} تمایل به خروج از انزوا پیدا می کند باید از این تمایل استفاده نمود. لذا همزمان باید علاوه بر حفظ فشار علیه ایران درحوزه های اقتصادی و سیاسی، در برخی حوزه ها نظیر سوریه عراق و یمن ایران را به تعامل با امریکا تشویق نمود.{این اقدام علاوه بر شکست انسجام درونی ایران، هزینه های امریکا را کاهش داده، گفتمان مقاومت را استحاله می نماید و ائتلاف ایران و روسیه را نابود کرده وهمزمان رهبری جهانی و منطقه ای امریکا را تقویت می نماید.}

برای بیش از 50 سال این مرکز بر مطالعه و ارائه راه حل های بزرگترین چالش های جهانی متمرکز بوده است. امروز اساتید این مرکز یک راه حل فراحزبی را برای تصمیم سازان کشور جهت نیل به دنیایی بهتر {تامین منافع حداکثری امریکا} تدارک دیده اند. این موسسه با مرکزیت واشنگتن و برخورداری از 220 پژوهشگر تمام وقت، همچنین بهره گیری از نظرات 50 تن از دست اندرکاران وزارت خارجه، مسئولین ذیربط دیگر دستگاه ها و نمایندگان صاحبان صنایع، بعنوان "راهبرد بازدارندگی" ومحدود سازی  قدرت و نفوذ ایران در دوره پسابرجام جهت توصیه به آقای ترامپ و نیز سنای امریکا تهیه شده است.

خلاصه اجرایی :

تیم آقای ترامپ ضرورتا باید راهبردی تدوین نماید که همه اهداف و فعالیت های ایران را بطور جامع لحاظ نموده و موارد ابهام توافقنامه برجام را دربرنامه هسته ای ایران مورد استفاده قرار دهد ، برای فعالیت های بی ثبات کننده ایران محدودیت ایجاد کرده و در حوزه هایی که امکان آن فراهم می شود، ایران را برای همکاری تشویق نماید این راهبرد جامع باید مشتمل بر گام های ذیل باشد:

1-     حمایت از تعهد امریکا نسبت به برجام اما همزمان هدف قرار دادن موارد ابهام موجود در برجام .

هرگونه الغا برجام موجب خواهد شد تا ایران فعالیت های هسته ای خود را از سرگیرد بدون اینکه بتوان فشارجدی تری به او وارد ساخت.

2-     ایجاد یک استراتژی جامع و فراگیر همراه با متحدین و شرکای امریکا علیه ایران .

ایالات متحده باید با متحدین خود در اروپا و شرکای خود درخاورمیانه و آسیا ، برای ساخت راهبردی مرتبط بهم و پیوسته {ایجاد یک پازل تقسیم کار راهبردی} فعالیت نماید.

3-     تقویت تلاش ها برای مقابله با حمایت های ایران از تروریسم .

تیم ترامپ با هدف اختلال درفعالیت های سپاه پاسداران باید عملیات های آزاردهنده ای را ترتیب دهد. امریکا قدرت به عقب راندن سپاه را دارد اما نگران است که مبادا انجام حرکتی از سوی امریکا، برجام یا دیگر اهداف منطقه ای را به خطر بیاندازد.

4-     تحمیل فشارهای مالی به فعالیت های بی ثبات کننده ایران .

امریکا باید تحریم های مالی خود را بدلیل نقص حقوق بشر در ایران ، حمایت ایران از نواب منطقه ای خود در اقدامات تروریستی و وآزمایش موشکی حفظ نماید. دیپلماسی "حفظ یکپارچگی ائتلاف" علیه ایران(ازمسیرها و راهکاری هایی که متعاقبا تبیین خواهد شد) و جبران کردن منافعی که اروپا، ژاپن، کره جنوبی، چین و روسیه در ایران دارد باید ادامه یابد.

5-     تشویق ایران به همکاری در حوزه هایی که امکانپذیر می باشد.

صرف اتکا به اعمال تنبیهی، علیه ایران در بلند مدت برای تیم آقای ترامپ  کافی وموثر نیست. استفاده ترکیبی از تنبیه و تشویق در قبال ایران بازدارنده تر و قانع کننده تر خواهد بود.تشویق ها باید نسبت به تغییرات رفتاری ایران تعلق گیرد. این تشویق ها سهم مشارکت ایران را از طریق سازمان های چندجانبه بین المللی و گفتگوهای سیاسی منطقه ای (بطور مثال در سوریه ، عراق و یمن) افزایش خواهد داد و بعد از سال 2020 براساس برجام میتوان مسیرتشویق اقتصادی با ایران را متناسب با تغییرات رفتاری ایران آغاز نمود.

6-     تقابل با توان ایران به اجبار و مقابله با تشکیل ابزارهای نفوذ و قدرت آن :

ایالات متحده با بکار گیری پیشنهادهای ذیل باید مانع استفاده ایران از اهرم های اجبار[7] و نیز مانع شکل دادن به اهرم های نفوذ و قدرت ایارن در طول طیفی از ظرفیت های مرسوم و غیرمرسوم این کشور شود. 

 • اعمال محدودیت نسبت به حمایت های ایران ازتروریسم و نواب آن. امریکا باید حمایت های ایران ازنواب خود{حزب الله لبنان گروه های سوری، گروه های عراقی، حماس فلسطین و حوثی ها در یمن و ... } و فعالیت های مالی آنها را علنی و افشا نماید تا سپاه پاسداران را وادار به عقب نشینی از ارائه این کمک ها و در نتیجه باعث جدا کردن ایران از نواب منطقه ای خود شود.
 • محدود ومهار نمودن فعالیت های سایبری ایران.
 • بازداشتن فعالیت های تحریک آمیز نیروهای دریایی ایران.
 • سرکوب و بازداشتن برنامه موشکی ایران. (امریکا باید کانال های دیپلماتیک خود را برای برچیدن[8] و به عقب بردن برنامه موشکی ایران فعال سازد.)
 • مقابله با جنگ روانی و جنگ اطلاعاتی[9] ایران. (امریکا باید توجه عمده ای بر"جنگ نرم" علیه ایران نماید.[10] در این جنگ نرم بایستی خطرات وهزینه های فعالیت های {بی ثبات کننده / تولیدکننده اهرم قدرت نفوذ } ایران را برای مردم ایران و منطقه ، افشا وتبیین نمود همچنین بر توانایی امریکا برای نیل به توافق با قابلیت های ایران باید تاکید نمود.

مقدمه :

ضرورت بازداشتن ایران از اقدامات بی ثبات کننده{و یا برهم زننده نظام امنیتی مطلوب امریکا} در منطقه خاورمیانه؛ ایران را در کانون توجه ایالات متحده و متحدینش قرار داده است. به رغم همگرایی هم پوشانی منافع کوتاه مدت امریکا وایران در مقابله ایران با داعش اما در بلندمدت منافع ایران و ایالات متحده و متحدین و شرکای امریکا در تقابل وتضاد با یکدیگر می باشند. روشی که در ورای این مطالعه قرار دارد مبتنی بر ترسیم وتدوین چهارچوبی از ارزیابی رویکردها ، توانمندی های و ظرفیت های راهبردی قدرت و نفوذ ایران در ده سال آینده است و نیز ارائه طرح و نقشه راه و پیشنهاداتی برای ایالات متحده{برای قطع و تضعیف اهرم ها  و ظرفیت های ایران} می باشد. ما با متخصصین و کارشناسان  مسائل منطقه ای و محققان دانشگاهی و اندیشکده ها و نیز دست اندرکاران دولتی و نظامی مصاحبه و کارهای پژوهشی داشته ایم تا به این طرح کلی و پیشنهادات دست یابیم.

فرضیه های ما در مورد وضعیت منطقه بشرح ذیل است:

 • برجام در مورد برنامه هسته ای ایران سلامت خود را حفظ می کند هرچند امریکا نگرانی هایی نسبت به انطباق وسازگاری ایران نسبت به دشمنی با اعراب اسراییل و امریکا خواهد داشت.
 • بی ثباتی در سوریه ، عراق و یمن بدون دست یافتن به راه حل سیاسی مطلوب و مورد رضایت امریکا ادامه خواهد یافت.
 • درگیری های سنی- شیعی و رقابت سعودی – ایران استمرار خواهند داشت.
 • داعش و وابستگان القاعده به استخدام نیروهای محلی و بین المللی ادامه خواهند داد هرچند کنترل داعش بر مناطق ارضی درعراق و سوریه محدودتر شود.
 • سطح فعلی نیروهای امریکا و متحدین در منطقه خاورمیانه(ازجمله افغانستان، عراق، سوریه و اردن،عمان،امارات،قطر و ...) بدون تغییر قابل توجهی حفظ خواهد شد اما درخواست برای افزایش نیروهای متحدین و شرکا بیشتر خواهد شد.

به رغم اینکه برجام مورد مخالفت جدی تیم ترامپ و همچنین رهبراصلی کنگره امریکا بود اما تیم مطالعاتی این بحث را انجام داده است که برجام باید حفظ شود[11] زیرا برجام برای یک دهه بعد توسعه برنامه هسته ای ایران را به تعویق انداخته است و ابهاماتی دراجرا دارد که در فصل نهم این گزارش ذکر خواهد شد که چه موارد ابهامی باید توسط ایالات متحده مورد استفاده واقع گردد.هرچند برجام یک توافق بین المللی است که توسط دیگر اعضا نیز در مجموعه 5+1 امضا شده است که این امر احتمالا مانع تمایل به مذاکره مجدد برسرآن می شود.علاوه براین ایران نیزچنین تلاشی را برای مذاکره مجدد بر سربرجام را رد خواهد کرد و اگر تیم آقای ترامپ بخواهد برجام را رد نماید ایران فعالیت های هسته ای خود و بی ثبات سازی منطقه ای را دوچندان خواهد کرد. امریکا یا باید ریسک نابود کردن کل برجام را بپذیرد ویا با استفاده از نقاط ابهام دربرجام در بستر یک استرتژی وسیع تر منطقه ای{برجام دو وسه و راهبرد فشارو تعامل} آنرا حفظ نماید. بعنوان نتیجه این واقع گرایی ها تیم مطالعاتی تصمیم به فرضیه حفظ برجام گرفته است اما بی اعتمادی بین اعضا در آبنده برجسته تر خواهد شد.

ساختار گزارش ویافته های آن :

ایران یک قدرت تجدیدنظرطلب است که بدنبال اهداف داخلی، منطقه ای و جهانی است که مشتمل بر بقای داخلی و برتری جمهوری اسلامی، قدرت فزاینده منطقه ای و نفوذ در خاورمیانه است جایی که برای جامعه جهانی از منظر اقتصادی، سیاسی و بین المللی اهمیت دارد و قادر است مانع تهدید علیه موجودیت خود شود در عین حال ایران خود را بطور طبیعی در جایگاه و موقعیت دفاعی می بیند اما اقدامات ایران وضعیت جاری را به چالش می کشاند. ایران بشدت از درگیر شدن در یک جنگ علنی و به طریق اولی ورود به درگیری با ایالات متحده و متحدین و شرکای ایالات متحده به شکلی که منجر به آزمایش آستانه تحریک پذیری ایالات متحده شود اجتناب می ورزد.

رویکرد راهبردی ایران :

 اهرم های( ویا کارت های قدرت و نفوذ) ایران مبتنی بر توانمندی های مرسوم و غیرمرسوم و متکی بر مفهوم  عملیات {از جمله عراق ، سوریه ویمن} برای دست یابی به امنیت ملی ومنافع سیاست خارجی است تا مانع قرار گرفتن ایران در یک جنگ بزرگ گردد.رویکرد  استراتژیک کلان ایران مشتمل بر طیفی از فعالیت های اجبار کننده دیگربازیگران ، حمایت از گروه های تروریستی و نواب منطقه ای خود ، استفاده از ابزار جنگ سایبری ، برخورد از طریق فعالیت های دریایی خصمانه و تحریک آمیز، گسترش قابلیت موشک های قاره پیما ، بهره برداری از عملیات جنگ اطلاعاتی و عملیات روانی است که درفصل سوم تا هفتم ارزیابی از هر یک از موارد فوق الذکر و ترسیم و تدوین چگونگی بازدارندگی ابزار قدرت ایران به شکل عمیق بررسی و مطالعه شده است. این فعالیت ها برای ایران دستاوردها و نیز هزینه هایی والبته تشدید تنش با امریکا و متحدین وشرکای منطقه ای ایالات متحده را درپی داشته است.

ارزیابی رویکرد جاری امریکا :

راهبرد مسیردوگانه دوره اوباما بر طی همزمان مسیر فشارهای اقتصادی از طریق تحمیل تحریم ها و افزایش جایگاه نظامی امریکا و شرکایش و همزمان گفتگو با ایران برای نیل به توافق هسته ای استوار بود.حتی پس از امضای توافق هسته ای نیز ایران رفتار بی ثبات ساز خود در منطقه را ادامه داده است اما در مقابل امریکا نیز تحریم های اقتصادی را به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت ازگروه های تروریستی و برنامه موشکی ایران ارتقا داده است. هرچند برجام بطورقابل ملاحظه ای توانایی توسعه برنامه هسته ای ایران به سمت سلاح هسته ای کاهش داده است اما امریکا توانایی یا اراده کافی برای بازداشتن ایران از قدرت رو به رشد منطقه ای خود نداشته است. ما در بخش هشت به تشریح دینامیک تعاملات و برخوردها میان امریکا و شرکایش با ایران خواهیم پرداخت. همچنین در بخش نهم شاهد ارائه ارزیابی از اثر راهبرد کنونی امریکا بر ایران خواهیم بود.

راهکارها و پیشنهادها :

در فصل نهم این مطالعه چهار راهکار ومسیرهایی که تیم آقای ترامپ می تواند در برابر ایران اتخاذ نماید را جهت تضمین منافع امریکا و تقویت بازدارندگی ایران و تغییر رفتار بی ثبات کننده ایران تبیین نموده ایم. این مسیرها طراحی شده اند تا اهداف خاص امریکا را بر سایراهداف اولویت گذاری نموده ؛ موارد ابهام برجام را مورد بهره برداری قرار دهند ؛ حمایت ایران ازنوابش را محدود کرده و با تجاوزات دریایی ایران مقابله نماید. همچین اولویت هایی که در برجام بعنوان فرصت ها ایالات متحده می باشد، عنوان شده  و گزینه های عکس العمل ایالات متحده را به نفع ما متعادل می سازد. در فصل نهم همچنین به تشریج جزییات پیشنهاداتی که منتهی به بازدارندگی ایران از فعالیت های تحریک کننده اش و تشدید فعالیت های ایران در خاورمیانه خواهد بود پرداخته شده است. همچنین پشنهادهای تکمیلی نیز بطورخاص برای محدود سازی توسعه قدرت اجبار و ترسیم ابزار قدرت و نفوذ ایران بطور جامع شامل موارد ذیل ارائه می گردد:

 • حمایت از تعهد برجام اما تقویت استفاده از موارد ابهام موجود در آن .
 • تدوین یک راهبرد جامع مقابله با ایران با مشارکت متحدین و شرکا.
 • تقویت تلاش ها برای مقابله به حمایت ایران از گروه های تروریست و نواب ایران .
 • حفظ فشارهای اقتصادی بر ایران در مقابله با رفتار بی ثبات کننده ایران.
 • تشویق ایران به همکاری در حوزه هایی که امکان آن بوجود می آید.(از قبیل سوریه ،عراق و یمن)

مشروع این گزارش مشتمل بر نه فصل در 126 صفحه است که در بردارنده ارزیابی ها ، راهبردها ، سیاست ها و راهکارهای مهمی در چهارچوب ارائه یک راهبرد جامع بازدارندگی قدرت و نفوذ ایران می باشد.

نکات کلیدی گزارش :

 • تاکید بر گسترش بکارگیری "جنگ نرم" علیه ایران حاکی از تشخیص گسل موثر و آسیب پذیری ملموس در حوزه افکار عمومی داخلی ومنطقه ای می باشد که باید تدبیر گردد.در واقع این عرصه از حوزه هایی است که درصورت توجه و برنامه ریزی فرصت برای ما و تهدید برای امریکا محسوب می گردد و در صورت غفلت و برنامه ریزی موثرتر دشمنان جمهوری اسلامی به محور آسیب پذیری وتهدید ما می تواند مبدل شود.از سوی دیگر امریکا بشدت نسبت به بحران مشروعیت حضور خود در منطقه و شعار مبارزه با تروریسم آسیب پذیرمی باشد که می توان با برنامه ریزی دقیق منطقه ای مورد استفاده قرار داده و زمینه افزایش مقابله با امریکا را در تفکر و عمل مردم منطقه افزایش داد راهکاری که به افزایش تقابل مردم منطقه با امریکا و افزایش بیداری ایشان منتهی خواهد شد.
 • عدم لحاظ نمودن دولتی که ممکن است در ایران روی کار بیایدحاکی از آنست که این متغییر به رغم برجسته بودن آن در فضای داخلی ، اما در نگاه راهبردی امریکا نسبت به ایران متغیر سرنوشت سازی محسوب نمی گردد وصرفا در سطح تغییر تاکتیک ها در ایران موثر می باشد به دیگر بیان در هرصورت امریکا صرفنظر از هر دولتی که در ایران سرکار بیاید حفظ فشار به ایران جهت کشاندن ایران به مذاکره و قرار دادن ایران در موضع تدافعی و محدود سازی قدرت و عوامل نفوذ ایران در منطقه را دنبال خواهد کرد و راهبرد کلان یعنی راهبرد دومسیره فشار و تعامل دنبال خواهد شد.
 • توجه به سیاست ها و راهکاری های پیشنهادی می تواند مقدمه تدوین راهبرد وسیاست های منسجم نظام با توجه به مهندسی معکوس و همراه با راهکارهایی موثر در جهت افزایش انسجام درونی ایران، افزایش قدرت منطقه ای ایران ، ممانعت از ائتلاف سازی علیه ایران، خنثی کردن حیله جنگ شیعه و سنی ، تضعیف مشروعیت حضور و مداخلات بی ثبات ساز و جنگ آفرین امریکا در منطقه از جمله فروش سلاح های تهاجمی به کشورهای مرتجع منطقه می باشد.

 

گروه تخصصی آمریکا

30 اردیبهشت 1396[1] -Road map

[2]- Decision making

[3]-Plan A,B,c

[4] - CSIS

[5] - Policy making

[6] -Policy Paper

[7]-Coercion

[8]- Roll back

[9]-Information & Psychological Warfare

-[10] بنابرمذاکرات اخیر مندرج در وبگاه مجلس بریتانیا, دکتر جان بی آلترمن, معاون برژینسکی و مدیر برنامه خاورمیانه موسسه مطالعات بین الملل و راهبردی در پاسخ به سوال رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بریتانیا در خصوص علت افزایش 54 میلیارد دلاری بودجه نظامی سال 2017 ارتش امریکا عنوان داشته است: " بخش عمده ای از افزایش 54 میلیاردی بودجه نظامی امریکا جهت بهره برداری در جنگ نرم و جنگ اطلاعاتی و روانی اختصاص یافته است." که نکته بسیارحائز اهمیتی می باشد.

[11] - هفته گذشته ترامپ رئیس جمهوری امریکا بر خلاف اظهارات دوره تبلیغات ریاست جمهوری خود به مدت سه ماه دستور تعلیق تحریم های هسته ای ایران را تمدیدکرد وهمزمان تحریم های جدیدی علیه اشخاص و شرکت های ایرانی و چینی به بهانه بازدارندگی برنامه موشکی ایران تصویب نمود. بنظر می رسد این روند وفشار به بهانه برنامه موشکی , حمایت ایران ازتروریسم (با تمرکز بر حزب الله) و حقوق بشر در ماههای آینده تشدید خواهد شد.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
 
 

 پاسخ به مهار و بازداشتن ایران پس ازتو...

گزارش بسیار خوبی است . بنظرمی رسد بخش هایی از گزارش از هم از جمله ائتلاف سازی علیه ایران آغاز شده است لطفا بفرمایید چگونه می توانیم گزارش کامل را دریافت و استفاده نماییم متشکرم. حسین محمدی

 

 پاسخ به مهار و بازداشتن ایران پس ازتو...

حسین : این گزارشات قابل استناد نیست والا در سایت خود نمی زدند.

 

 پاسخ به مهار و بازداشتن ایران پس ازتو...

حسین جان مطالعات علمی نشان مید هد کلیات برنامه های امریکایی ها با بیش از صدها موسسه بخصوص موسسات معظم به دلیل همراه ساختن و گفتمان سازی و اشتراک فکری منتشر می شود لذا کلیات آن به تجربه و به نظر صاحب نظران بیان کننده نظرات کارشناسان ارشد و دست اندرکار امریکایی می باشد البته طبعا همانطور که جنابعالی فرموده اید بخش های تصمیمات و اقدامات در این گزارشات بیان نمی شود و هدف یکسان سازی قرائت و توجیه و همراهی دیگر بازیگران می باشد و به تعبیر یکی از مقالات در مورد ارزش اجرایی این نوع کارها در جهت ترسیم آینده مطلوب و همراه کردن سایر بازیگران می باشد. رضا

 

 پاسخ به مهار و بازداشتن ایران پس ازتو...

با سلام از این لینک میتونید به سند دست پیدا کنید
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3f ... IS4wvH67bb359MogE8MWl2DJg

مطالب دیگر در این بخش تاریخ انتشار

کارنامه یکساله نظامی ترامپ و مواضع احزاب سیاسی

۱۳۹۷/۲/۲۴

کارنامه یکساله اقتصادی ترامپ و مواضع احزاب سیاسی

۱۳۹۷/۲/۲۳

کارنامه یکساله اجتماعی ترامپ و مواضع احزاب سیاسی

۱۳۹۷/۱/۲۶

عوامل موثر بر تصمیمات کاربردی سیاست خارجی امریکا و تاثیرات آن بر منافع جمهوری اسلامی ایران: احتمالات ایجاد شبکه جاسوسان خصوصی

۱۳۹۷/۱/۲۰

قراردادهای فروش تسلیحات به کشورهای جنوب شرق آسیا

۱۳۹۷/۱/۱۹

نقش جارد کوشنر در سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه

۱۳۹۷/۱/۱۹

همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق: لابی کردها در آمریکا، سناریوهای آینده و جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۷/۱/۸

ابرقدرتی زیر سایۀ ترس از روسیه

۱۳۹۶/۱۲/۸

سند راهبرد امنیت ملی ایالات متحده آمریکا و مهار فدراسیون روسیه

۱۳۹۶/۱۲/۲

سیاست انرژی دونالد ترامپ؛ پیامدهای جهانی و تبعات آن برای ایران (بخش دوم)

۱۳۹۶/۸/۱۶

حملات صوتی به دیپلمات‌های آمریکایی در کوبا

۱۳۹۶/۸/۱۶

سیاست انرژی دونالد ترامپ؛ پیامدهای جهانی و تبعات آن برای ایران (بخش نخست)

۱۳۹۶/۸/۷

استراتژی جدید دونالد ترامپ در خصوص ایران؛ نواخت طبل جنگ

۱۳۹۶/۸/۲

ترامپ، سازمان ملل؛ هیاهو برای هیچ

۱۳۹۶/۷/۴

ایالات متحده آمریکا، موضوع هسته‌ای کره شمالی و برجام

۱۳۹۶/۶/۲۸

تحلیل روند اسناد امنیت ملی ایالات‌متحده امریکا از آغاز تا کنون (2015-1987)

۱۳۹۶/۵/۲۱

تشکیل تیم مورد اعتماد ترامپ در مورد موافقت نامه هسته ای ایران

۱۳۹۶/۵/۱

بیم و امید ترامپ از گسترش روابط با روسیه

۱۳۹۶/۴/۲۷

مدل‌سازی دکترین سیاست خارجی دونالد ترامپ

۱۳۹۶/۴/۱۳

چشم‌انداز روابط آمریکا و چین در مواجهه با تهدید کره شمالی

۱۳۹۶/۳/۳۱

مهار و بازداشتن ایران پس ازتوافق هسته ای:مرکزمطالعات بین الملل و راهبردی (CSIS) مارس 2017 مصادف با فروردین ماه 96

۱۳۹۶/۳/۳

ارزیابی سیاست خارجی 14 هفته ای ترامپ

۱۳۹۶/۲/۱۲

حمله موشکی آمریکا به سوریه: پارادوکس سیاست‌های اعلامی و اعمالی

۱۳۹۶/۲/۱۰

بررسی تیم سیاست خارجی و امنیتی ترامپ

۱۳۹۶/۲/۹

معرفی و تحلیل شخصیت مایکل فلین مشاور امنیت ملی سابق ایالات متحده در دولت ترامپ

۱۳۹۵/۱۲/۷

راهبردهای احتمالی دولت ترامپ در سوریه و تاثیرات آن بر منافع جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۵/۱۲/۳

دکترین ترامپ و تیم مشاوران سیاست خارجی او

۱۳۹۵/۱۰/۱۳

جایگاه معاونت ریاست جمهوری در ساختار سیاسی امریکا

۱۳۹۵/۱۰/۷

انتخابات 2016 ریاست جمهوری امریکا؛ معرفی چهره های کلیدی تیم سیاست خارجی هیلاری کلینتون

۱۳۹۵/۹/۱۵

چرایی تفاوت بین خوانش کاخ سفید و کنگره از متن گزارش 28 صفحه‌ای

۱۳۹۵/۷/۷

اختلافات میان امریکا و عربستان؛ تاکتیکی یا راهبردی؟

۱۳۹۵/۵/۱۹

انتخابات 2016ریاست جمهوری امریکا؛ تحلیلی بر آخرین وضعیت انتخابات و بررسی موضع گیری نامزدها نسبت به خاورمیانه و بالاخص ایران

۱۳۹۵/۵/۶

بررسی روابط تسلیحاتی ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی؛با نگاهی به شرکت‌های برتر نظامی جهان

۱۳۹۵/۴/۱۹

آمریـکا؛ سیـاست چرخش به شرق آسیـا و تاثیر آن بر خاورمیانه

۱۳۹۵/۴/۱۴

سرگردانی ناتو در سوریه

۱۳۹۴/۱۲/۲

انتخابات 2016 ریاست جمهوری امریکا؛موضع گیـری نامزدها نسبت به توافق هستـه ای ایـران

۱۳۹۴/۱۰/۱۹

تأثیر تحولات شرق اروپا بر راهبرد چرخش به شرق امریکا: تهدید اصلی چین یا روسیه؟

۱۳۹۴/۹/۲۸

انتخابات 2016 ریاست جمهوری امریکا؛مروری بر فرآیند انتخابات و معرفی کاندیداهای این دوره

۱۳۹۴/۸/۱۳

بررسی گزارش دیلی بیست از تامین اینترنت ایران بوسیله یک شرکت آمریکایی وابسته به سیا

۱۳۹۴/۸/۱۲

بررسی محبوبیت جهانی ایران از دیدگاه مرکز تحقیقاتی پیو

۱۳۹۴/۴/۲۱

مقامات اسرائیل: به تعویق افتادن توافق هسته ای با ایران بهتر از به نتیجه رسیدن آن است

۱۳۹۴/۳/۲۰

همایش مبارزه با خشونت گرایی افراطی در کاخ سفید

۱۳۹۴/۲/۲۸

آمریکا و خاورمیانه

۱۳۹۴/۲/۲۲

روابط آمریکا-کوبا؛ اهمیت آن در حرکت به سمت کاهش تنش در روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۴/۲/۲۲